Hier vind je een beschrijving van de vijf vakken die worden gegeven binnen het accent indirecte belastingen. Als student dien je minimaal drie van deze vakken te volgen.

European Value Added Tax (Maastricht University)

Dit vak (6 ECTS) wordt in het eerste semester gegeven aan Maastricht University. Het betreft een Engelstalig vak. Het vak is volledig op Europese leest geschoeid. Het gaat uit van de Europese BTW-richtlijn en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Centrale thema’s binnen het vak European Value Added Tax vormen de fiscale neutraliteit, het Europese BTW-systeem als zodanig en de keuze tussen het oorsprongsland- en het bestemmingslandbeginsel. Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

 

Zie ook de beschrijving op de website van Maastricht University.

 

Profileringsvak Verdieping BTW (Universiteit Leiden)

Dit vak (studenten Universiteit Leiden: 5 ECTS, studenten Tilburg University, Maastricht University en VU Amsterdam: 6 ECTS) wordt in het eerste semester gegeven aan Universiteit Leiden. Het betreft een Nederlandstalig vak. In het vak wordt dieper ingegaan op de omzetbelasting aan de hand van het thema digitale/nieuwe economie. Indirecte belastingen lijken beter bestand tegen de ontwikkelingen in de digitale economie en we zien dan ook een verschuiving van meer heffing via indirecte belastingen in plaats van directe belastingen.
Aan de hand van verschillende onderwerpen, wordt er tijdens de colleges in gegaan op de btw-behandeling van verschijnselen die gerelateerd zijn aan deze digitale of nieuwe economie, zoals elektronische diensten, platforms, moderne betalingsmethoden en de problematiek rondom vouchers en waardebonnen. 

Het vak bestaat uit 6 hoorcolleges, 1 responsiecollege en 5 werkgroepen. Er wordt gewerkt met een participantensysteem, waarbij je van te voren schriftelijke opdrachten dient in te leveren. Daarnaast dien je een opiniestuk te schrijven.  Het vak wordt afgesloten met een tentamen. Studenten in de 6 ECTS variant schrijven ook een wetenschappelijke annotatie.

De hoorcolleges en werkgroepcolleges vinden wekelijks plaats met ingang van 10 november 2021 respectievelijk 17 november 2021. De hoor- en werkcolleges worden in collegejaar 2021/22 fysiek gegeven, waarbij ingewikkelde zaken verder kunnen worden uitgediept in web- en/of podcasts. De colleges zijn ook online te volgen.

Zie ook de beschrijving op de website van Universiteit Leiden.

 

Capita Selecta Omzetbelasting (Tilburg University)

Dit vak (6 ECTS)  wordt in het tweede semester gegeven aan Tilburg University. Het betreft een Nederlandstalig vak. De focus van het vak ligt steeds op concernproblematiek. Het combineert de toepassing van de omzetbelasting met het inzicht van concernproblematiek in de praktijk. Hierbij komt ook transfer pricing in de btw aan bod, alsmede internationale concernvorming en financiering. Tevens wordt aandacht besteed aan onroerend goed.

De collegereeks wordt gestart met een introductiecollege. Het vak wordt afgesloten met het schrijven van een paper en het houden van een referaat.

In het collegejaar 2021/2022 vinden de 9 colleges wekelijks plaats met ingang van februari 2022 . De referaatdagen zullen plaatsvinden in de maand juni 2022. Het rooster is momenteel nog in de maak.

Zie ook de beschrijving op de website van Tilburg University

 

Indirect Tax Assurance (Tilburg University)

Dit vak (6 ECTS) wordt in het tweede semester gegeven aan Tilburg University.  Het betreft een Nederlandstalig vak.

Tax Assurance (TA) is een relatief nieuwe vorm van omgaan met belastingen. Centraal staat niet primair de inhoud van de belastingsoorten, maar de inrichting van het proces om binnen een onderneming te kunnen voldoen aan alle belastingverplichtingen.

De doelstelling is het proces van de btw binnen een onderneming duidelijk te maken. Daarbij komt tevens de bredere context aan de orde, zoals de wijze waarop een onderneming maatschappelijk verantwoording aflegt aan haar stakeholders. De collegecyclus begint dan ook met een college over corporatie governance, ethiek en de toepassing hiervan in de btw-praktijk. Belangrijk is ook hoe internationaal Belastingdiensten met ondernemingen omgaan. In de colleges worden dan ook de relaties behandeld tussen Riskmanagement/interne beheersing en Horizontaal Toezicht/voluntary tax complice. In de daaropvolgende colleges wordt achtereenvolgens aandacht besteed de inrichting van de interne beheersing in de praktijk, btw-knelpunten en risico’s, inrichting VAT Control Framework, inrichting Monitoring Functions voor de btw en een verdere verdieping van de btw. De colleges zullen deels worden verzorgd door gastdocenten uit de praktijk. 

De reeks van 7 colleges in het collegejaar 2021/2022 start in februari 2022. De referaatdagen zullen worden ingepland in de maand mei 2022. Het rooster is momenteel nog in de maak.

Zie ook de beschrijving op de website van Tilburg University

Indirecte Belastingen en Internationale Handel (Vrije Universiteit Amsterdam)

Dit vak (6 ECTS) wordt in het tweede semester gegeven aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het betreft een Nederlandstalig vak. Het vak is speciaal opgezet in het kader van het accent indirecte belastingen. De colleges worden grotendeels verzorgd door gastdocenten. Tijdens het onderwijs ligt de nadruk op internationale handel. Dat betekent dat aandacht wordt besteed aan douanerechten en accijnzen. Ook aan de BTW in het kader van de internationale handel (BTW bij in- en uitvoer, bij intracommunautaire transacties en bij telecommunicatie) wordt ruim aandacht besteed. Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

De colleges van collegejaar 2021/2022 gaan van start in de maand april 2022. Het rooster is momenteel nog in de maak.

Zie ook de beschrijving op website van de Vrije Universiteit Amsterdam