Hier vindt u een beschrijving van de vijf vakken die worden gegeven bij het accent / profiel indirecte belastingen. De studenten dienen minimaal drie van deze vakken te volgen.

European Value Added Tax (Maastricht University)

Het vak European Value Added Tax is één van de vijf vakken die onderdeel uitmaken van het accent / profiel indirecte belastingen. Het vak wordt in het eerste semester gegeven aan Maastricht University en bedraagt 6 ECTS. Het betreft een Engelstalig vak. Het vak is volledig op Europese leest geschoeid. Het gaat uit van de Europese BTW-richtlijn en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Centrale thema’s binnen het vak European Value Added Tax vormen de fiscale neutraliteit, het Europese BTW-systeem als zodanig en de keuze tussen het oorsprongsland- en het bestemmingslandbeginsel. Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

Het rooster voor aankomend collegejaar (2017/2018) is als volgt (onder voorbehoud):
Hoorcolleges: maandag 16.00 – 18.00u; 4, 11, 18 en 25 september, 2, 9 en 16 oktober 2017.
Tutorials: maandag; 4, 11, 18 en 25 september, 2, 9 en 16 oktober 2017. Tijdstip is afhankelijk van voor welke tutorial je wordt ingedeeld, wel wordt er rekening gehouden met de reistijd (in die zin dat accentstudenten van andere universiteiten niet om 08.30u worden ingepland).
Tentamen: maandag 23 oktober.
Hertentamen: maandag 29 januari 2018 van 13:00 tot 16:00. 

Het blokboek en de reader worden medio augustus per e-mail aan de deelnemers verspreid. Hierin treft u onder andere informatie over de voorgeschreven literatuur.

Docenten
– Prof. dr. A.J. van Doesum
– Mr. M.M. Gabriël
– M. Mutsaers LL.M.
– Mr. drs. F.J.G.Nellen
– Mr. E. van Norden
– gastdocenten

Zie ook de beschrijving op de website van Maastricht University.

 

Profileringsvak verdieping btw (universiteit van Leiden)

In het Profileringsvak Verdieping BTW (omzetbelasting) wordt in het eerste semester gegeven aan de Universiteit van Leiden en bedraagt 5 of 6 ECTS (studenten uit Leiden: 5 ects, studenten van Tilburg University, Maastricht University en VU Amsterdam: 6 ects). In het vak wordt dieper ingegaan op de omzetbelasting aan het hand van het thema digitale/nieuwe economie. Dit is een onderwerp dat op internationaal niveau aandacht krijgt onder andere bij de OESO in het kader van‘Base Erosion and Profit Shifting’. Indirecte belastingen lijken daarbij beter bestand tegen de ontwikkelingen in de digitale economie en we zien dan ook een verschuiving van meer heffing via indirecte belastingen in plaats van directe belastingen.
Aan de hand van verschillende onderwerpen, wordt er tijdens de colleges in op de btw-behandeling van verschijnselen die gerelateerd zijn aan deze digitale of nieuwe economie, zoals elektronische diensten, moderne betalingsmethodes (waaronder transacties met bitcoins) en de problematiek rondom vouchers en waardebonnen. 

Het rooster voor aankomend collegejaar (2017/2018) is als volgt (onder voorbehoud)
Hoorcolleges: woensdag, 17.00 – 19.00u; 25 oktober (uitzondering, van 16.00 – 18.00u), 1, 8, 15, 22 en 29 november 2017.
Werkgroepen: woensdag, 1, 8, 15, 22 en 29 november 2017. Tijdstip is afhankelijk van voor welke werkgroep je bent ingedeeld, deelnemers worden hierover bericht.

Het vak bestaat uit 5 hoorcolleges, 1 responsiecollege en 5 werkgroepen. Er wordt gewerkt met een zgn. participantensysteem, waarbij je van te voren schriftelijke opdrachten dient in te leveren. Daarnaast dien je een advies te schrijven aan het Hof van Justitie in de vorm van een A-G conclusie op een lopende procedure bij het Hof van Justitie. Het vak wordt afgesloten met een tentamen. Studenten in de 6 ECTS variant schrijven ook een wetenschappelijke annotatie. 

Docenten
– Mr. dr. M.M.W.D. Merkx
– Mr. M.I. van Haaren
– Mr. B. Butzelaar
– Mr. P.J.B.G. Schrijver
– mr. L. Blom
– gastdocenten

 

Capita Selecta Omzetbelasting (Tilburg University)

Het vak Capita Selecta omzetbelasting is één van de vijf vakken die onderdeel uitmaken van het accent / profiel indirecte belastingen. Het vak wordt in het tweede semester gegeven aan de Tilburg international University en bedraagt 6 ECTS. Het betreft een Nederlandstalig vak. De onderwerpen van het vak Capita selecta omzetbelasting kunnen per collegejaar verschillen. De focus van het vak ligt echter steeds op concernproblematiek en bancaire en financiële handelingen. Tevens wordt aandacht besteed aan onroerend goed. Onderdeel van het vak is een oefenhof waar studenten groepsgewijs ten overstaan van echte rechters een procedure moeten voeren.

De zes colleges van het vak Capita Selecta Omzetbelasting worden voorafgegaan door een casusdag begin februari 2017 waarop de kennis over de omzetbelasting wordt opgefrist. Daarna worden er zes colleges gegeven.

Het rooster voor dit collegejaar (2016/2017) is als volgt:
Casusdag: woensdag 1 februari 2017
Hoor-/werkcolleges: woensdag 8 februari, 15 februari, 22 februari, 1 maart, 8 maart en 15 maart, 09.45-12.30u (locatie: Cz121)
Zittingsdagen: woensdag 5 en 12 april  (u wordt automatisch ingedeeld voor één van beide dagen)
Referaatdagen: woensdag 7 en 14 juni (u wordt automatisch ingedeeld voor één van beide dagen)

Docenten
– Prof. dr. H.W.M. van Kesteren
– Prof. dr. G.J. van Norden
– mw. E.G. Bakker LL.M.
– W.J.C. de Bakker
– Mr. dr. A.H. Bomer
– Mr. S.B. Cornielje
– O.J.L.E. Smeets LL.M.
– mw. R. Wijkstra LL.M.
– B. Willemsen LL.M.

Zie ook de beschrijving op de website van Tilburg University

 

Indirect Tax Assurance (Tilburg University)

Met ingang van het collegejaar 2014/2015 wordt een nieuw vak aangeboden in het kader van het accent indirecte belastingen.

Tax Assurance (TA) is een relatief nieuwe vorm van omgaan met belastingen. Centraal staat niet primair de inhoud van de belastingsoorten, maar de inrichting van het proces om binnen een onderneming te kunnen voldoen aan alle belastingverplichtingen.

De doelstelling is het proces van de btw binnen een onderneming duidelijk te maken. Daarbij komt tevens de bredere context aan de orde, zoals de wijze waarop een onderneming maatschappelijk verantwoording aflegt aan haar stakeholders. De collegecyclus begint dan ook met een college over corporatie governance, ethiek en de toepassing hiervan in de btw-praktijk. Belangrijk is ook hoe internationaal Belastingdiensten met ondernemingen omgaan. In de colleges worden dan ook de relaties behandeld tussen Riskmanagement/interne beheersing en Horizontaal Toezicht/voluntary tax complice. In de daaropvolgende colleges wordt achtereenvolgens aandacht besteed de inrichting van de interne beheersing in de praktijk, btw-knelpunten en risico’s, inrichting VAT Control Framework, inrichting Monitoring Functions voor de btw en een verdere verdieping van de btw. De colleges zullen deels worden verzorgd door gastdocenten uit de praktijk. 

Het rooster voor dit collegejaar (2016/2017) is als volgt:
Hoor-/werkcolleges: woensdag 8 februari, 15 februari, 22 februari, 1 maart, 8 maart , 15 maart, 22 maart en 29 maart, 14.45-17.30u (locatie: Cz121)
Referaatdagen: woensdag 3 en 17 mei (u wordt automatisch ingedeeld voor één van beide dagen)

Docenten
– Dr. A.H. Bomer
– O.J.L.E. Smeets LL.M.
– Gastdocenten

 

Indirecte Belastingen en Internationale Handel (Vrije Universiteit Amsterdam)

Het vak Indirecte belastingen en internationale handel is één van de vijf vakken die onderdeel uitmaken van het accent / profiel indirecte belastingen. Het vak wordt in het tweede semester gegeven aan de Vrije Universiteit Amsterdam, bestaat uit acht colleges en bedraagt 6 ECTS. Het betreft een Nederlandstalig vak. Het vak is speciaal opgezet in het kader van het accent indirecte belastingen. De colleges worden grotendeels verzorgd door gastdocenten. Tijdens het onderwijs ligt de nadruk op internationale handel. Dat betekent dat aandacht wordt besteed aan douanerechten en accijnzen. Ook aan de BTW in het kader van de internationale handel (BTW bij in- en uitvoer, bij intracommunautaire transacties en bij telecommunicatie) wordt ruim aandacht besteed. Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

Het rooster voor dit collegejaar (2016/2017) is als volgt:
Vrijdag 7 april, 21 april, 28 april, 12 mei, 19 mei en 26 mei, 10.00-13.00u hoorcollege en 14.00-17.00u werkcollege
Dit vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen op vrijdag 2 juni, het hertentamen is op vrijdag 30 juni. 

Docenten
– Prof. dr. A.H. Bomer
– gastdocenten

Zie ook de beschrijving op website Vrije Universiteit Amsterdam